§1

Foreningen navn er Blindern Vel.

§2

Foreningens formål er å ivareta sine medlemmers fellesinteresser, herunder fremme idéer og gjennomføre tiltak for trivsel og miljø i nærområdet og ved å være et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser. Foreningens sete er i Oslo.

§3

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4

Som medlemmer kan opptas enhver som bor på Blindern og andre som har felles interesser med Blinderns beboere. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§5

Foreningens interesser ivaretas av styret bestående av leder og fra tre til seks styremedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret velger selv sin leder. Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styremedlemmer kan velges for kortere tid etter årsmøtets nærmere beslutning for sikre en jevn rekruttering til styret. Det kan velges inntil to varamenn til styret. Samtlige kan gjenvelges.

Styret skal:

a) Iverksette årsmøtets bestemmelser.
b) Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta vellets ansvar og medlemmenes interesser – også overfor andre instanser.
c) Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
d) Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
e) Representere foreningen utad.

Styremøte holdes så ofte lederen finner det nødvendig, eller når to av styremedlemmene forlanger det. Styrebeslutninger treffes ved simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er tilstede. Foreningen forpliktes (tegnes) av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål, og har rett til å bevilge beløp til gjennomføring av tiltak i tråd med foreningens formål. Styret har ikke, uten årsmøtets samtykke, adgang til å treffe beslutninger av ekstraordinær art eller vesentlig betydning for foreningen uten samtykke fra årsmøtet.

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§6

Medlemskontingenten blir å fastsette ved årsmøte, forskuddsvis for påfølgende år, og skal være innbetalt innen fastsatt frist. Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

§7

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen mars måneds utgang, etter forutgående innkallelse til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen minst åtte dager i forveien.

Årsmøtet åpnes av styrets leder og ledes av en på møtet valgt dirigent.

På årsmøtet behandles:

a) Årsberetning.
b) Regnskapet i revidert stand.
c) Fastsettelse av kontingent.
d) Innkomne forslag. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret innen 1. mars.
e) Valg av styremedlemmer
f) Valg av revisor.

§8

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det. Sted og tid for avholdelsen bestemmes av styret, dog innen én måned etter at kravet er framsatt. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§9

Det føres protokoll over forhandlingene i styremøter og på årsmøter.

§10

På årsmøte avgjøres sakene med simpelt flertall av de møtende. Hvert medlem har én stemme. Det er adgang til å møte med skriftlig fullmakt fra ett medlem. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan velges. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

§11

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§12

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme etter årsmøtets nærmere beslutning.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 11. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

* * *
Som endret ved årsmøte 30. mars 2016