Årsmelding for 2022 - Blindern Vel

Årsmøte i Blindern Vel ble avholdt i kjelleren på Eckers på John Colletts plass den 15. mars 2023 kl 19:30. Det var 16 deltakere i møtet.

1. ÅPNING OG FORMALIA 1.1 Åpning

Møtet ble åpnet av styrets leder Henrik Weisser.

1.2 Valg av møteleder.

Henrik Weisser ble valgt til møteleder.

1.3 Valg av referent og personer til medundertegne protokollen

Nicolay Vold ble valgt til referent. Pål N. Andresen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med referenten.

1.4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble gjennomgått.
Det var ingen kommentarer og innkallingen og dagsorden ble godkjent.

2. STYRETS ÅRSBERETNING

Styrets årsberetning for 2022 ble redegjort for og det ble mot slutten av møtet gitt en kort orientering om styrearbeidet i 2022 og så langt i 2023.

Årsberetningen ble godkjent.

3. REGNSKAP FOR 2022

Velforeningens regnskap for 2022 ble gjennomgått av kasserer Svein I. Mossige. Regnskapet var revidert av Bjørn Jensen.

Totale innekter i 2022 var på kr 25.312, utgifter på kr 24.889 og resultatet på kr 423. Foreningen hadde 122 betalende medlemmer og en egenkapital på kr 175 000.

Det var ingen kommentarer til regnskapet og regnskapet ble godkjent.

4. FASTSETTELSE AV KONTINGENT

Kontingenten for 2023 er av styret foreslått å være kr 200, uendret fra tidligere år. Forslaget til kontingent ble godkjent.

5. VALG AV STYRE

Styremedlem og kasserer Svein I. Mossige ønsker å tre ut av styret. Årsmøtet takket Mossige for omfattende innsats gjennom en årrekke.

Øvrige styremedlemmer stiller til gjenvalg. Trude Myklebust, som har engasjert seg og vært en sentral bidragsyter i høringsuttalelser og annet vedr. utbyggingen av sykehus på Gaustad har blitt oppfordret til å tre inn i styret og ble valgt til nytt styremedlem. Styret består etter dette av:

 • Henrik Weisser
 • Jo C. Bruusgaard
 • Pål N. Andresen
 • Nicolay Vold
 • Trond Lid Cappelen
 • Kirsti R. Haaland
 • Trude Myklebust

Styret konstituerer seg selv.

6. VALG AV REVISOR

Bjørn Jensen fratrer som revisor og årsmøtet takket Jensen for mangeårig innsats for Blindern vel, de siste årene som revisor. Svein I. Mossige ble valgt som ny revisor for foreningen.

7. PARTSHJELP I SØKSMÅL MOT STATEN

Det ble gitt en orientering fra Henning Iversen fra Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel om Redd Ullevål Sykehus-aksjonen som jobber for å utvikle Ullevål og bevare Rikshospitalet fremfor at Ullevål-tomten selges og det bygges ut et stort Oslo Universitetssykehus på tomten på Gaustad.

Redd Ullevål Sykehus har nylig varslet søksmål mot staten på bakgrunn av utilstrekkelig konsekvensutredning av ny statlig regulering av området og Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel og Ris Vel med flere har meldt seg som partshjelpere og har nå henvendt seg til Blindern Vel om det samme.

Et enstemmig styre anbefalte at årsmøtet gir sin tilslutning til at Blindern vel blir partshjelper for Redd Ullevål Sykehus i søksmålet. Årsmøtet ga sin enstemmige tilslutning til styrets forslag, men påpekte at styret må påse at kostnadene knyttet til rollen som partshjelper holdes innenfor forsvarlige rammer for foreningen.

8. GJENNOMGANG AV SAKER

Deretter orienterte styret om enkelte saker styret har arbeidet med og innledet til diskusjon. I hovedsak ble det redegjort for følgende saker:

 • Jo C. Bruusgaard orienterte om byrådets forslag til høyhusstrategi

 • Henrik Weisser orienterte om status ift. plan for omregulering av NRK-tomten

 • Henrik Weisser ba om innspill til hvordan foreningen best kan markere Blindern vels 100-årsjubileum i 2023

  Det fremkom flere innspill og synspunkter som styret tar med seg i det videre arbeidet.

  ***
  Flere saker forelå ikke til behandling. Møtet ble avsluttet.

______________

Årsmelding for 2021 - Blindern Vel

Økonomi og medlemsutvikling

Blindern Vel hadde ved utgangen av 2021 138 betalende medlemmer, mot 197 ved utgangen av 2020 og 122 året før. Velet har stabil økonomi. Inntektene kommer i all hovedsak fra medlemskontingenten, mens brorparten av utgiftene er bidrag til og distribusjon av Hagebybladet på Blindern. Utdelingen gjøres av Ullevål IL Bandy på oppdrag for Blindern Vel. Styret i Blindern Vel har siden forrige årsmøte bestått av Henrik Weisser (leder), Svein Ivar Mossige (kasserer), Nicolay Vold, Jo C. Bruusgaard, Pål N. Andresen, Trond Lid Cappelen og Kirsti Haaland.

Vei og trafikk

I forbindelse med oppgradering av Prestegårdsveien har bymiljøetaten også fjernet et fotgjengerfelt over Prestegårdsveien, ved utløpet av Duehaugveien. Dette har skapt utrygg kryssing av Prestegårdsveien for skolebarn. Vellet har bedt om at bymiljøetaten foretar en ny vurdering. Saken ligger nå til vurdering hos trafikksikkerhetsseksjonen.

Parker og plasser

«Nye» John Colletts plass ble offisielt åpnet fredag 22.10.21. Initiativet til å oppgraderingen ble i sin tid tatt av Blindern vel. Etter initiativ fra Blindern vel blir nå også en mindre park langs Eventyrveien (mellom nr. 28 og 36) oppgradert av bydelen. Blindern vel har bedt om skøyteis på Arvid Storsveens plass om vinteren, men kommunen ønsker ikke å legge til rette for dette.

Bredbånd / Kabel-TV

Blindern Vel mottok forrige år oppdatert tilbud på bredbånd/kabel-TV fra Telia til vellets medlemmer. Vellet har bedt Telia sikre at tilbudet også omfatter beboere i Bukken Bruses vei.

Innsamling av hageavfall

Priser for innhenting av hageavfall er innhentet fra Renova og Vaktmesterkompaniet. Vannførerlaget er også forespurt, men oppdraget var ikke aktuelt for dem. Renova har gitt et tilbud hvor de kjører og plukker opp sekker med avfall. Prisen er kr 1440 per tonn pluss mva. En bil tar ca 20 tonn. Utfordringene er pris og at de ikke har kapasitet til å hente før i slutten av mai.

Oslo Science City

Flere institusjoner inkludert Universitetet i Oslo og Oslo kommune ønsker å utvikle et sammenhengende innovasjonsdistrikt fra Sentrum til Gaustad. En mulighetsstudie, som ble presentert 30. november 2021, legger føringer for det videre arbeidet med prosjektet. Adm. dir. Christine Wergeland Sørbye vil på årsmøtet presentere prosjektet, inkludert planer for nye bygg på Blindern, og besvare eventuelle spørsmål. https://oslosciencecity.no/mulighetsstudien/

Stor flerbrukshall og lavere byggehøyder på NRK-tomten

Bystyreflertallet ba i et vedtak 16. juni 2021 byrådet om at det i ny reguleringsplan for NRK-tomten bl.a. avsettes areal for en stor flerbrukshall nær Marienlyst skole, og at ny bebyggelse langs Blindernveien tilpasses småhusbebyggelsen nord for veien. Initiativet ble tatt av FrP, som fikk støtte fra av alle opposisjonspartiene, fra Høyre til Rødt. Siden høsten 2019 har Blindern vel, Marienlyst og Fagerborg vel og FAU Marienlyst sammen hatt møter med opposisjonspartiene og fremmet krav fra nabolaget til hva en ny reguleringsplan må inneholde.

Webside og medlemsregister

Styret inngikk høsten 2020 avtale med ny leverandør av webside og relaterte servertjenester. Bakgrunnen for å inngå ny avtale var dels å forenkle publisering av saker ved å gjøre publisering håndterbart for alle i styret, og dels å gjøre vellet mindre avhengig av ett styremedlems eksisterende servertilgang. Webside på ny server er under implementering.

Blindern vel 100 år

Blindern vel fyller 100 år i 2023. Styret ønsker velkommen alle gode forslag til hvordan jubileet kan markeres, inkludert medlemmer av en mulig jubileumskomité.

 

Årsmelding for 2020

Økonomi og medlemsutvikling

Blindern Vel hadde ved utgangen av 2020 197 betalende medlemmer, mot 122 ved utgangen av 2019 og 131 året før. Velet har stabil økonomi. Inntektene kommer i all hovedsak fra medlemskontingenten, mens brorparten av utgiftene er bidrag til og distribusjon av Hagebybladet på Blindern. Utdelingen gjøres av Ullevål IL Bandy på oppdrag for Blindern Vel. Styret i Blindern Vel har siden det forsinkede årsmøtet 13. Oktober 2020 bestått av Henrik Weisser (leder), Svein Ivar Mossige (kasserer), Nicolay Vold, Jo C. Bruusgaard, Pål N. Andresen, Trond Lid Cappelen og Kirsti Haaland.

Vei og trafikk

Blindern Vel har lenge jobbet for at det skal etableres fortau på nord-østlig side av Prestegårdsveien, som binder sammen John Colletts plass og Arvid Storsveens plass. Bymiljøetaten har vedtatt å gjennomføre dette, i forbindelse med at det også etableres ensidig (oppover) sykkelfelt på sør-vestlig side av veien. Tiltaket omfatter også bl.a. innsnevring av Prestegårdsveien ved rundkjøringen og at minihumpene erstattes med fartshumper i full bredde. Blindern Vel tror tiltakene vil redusere farten i Prestegårdsveien og øke sikkerheten for myke trafikanter. Rammetillatelse er innvilget og oppstart er planlagt over påske.

Forslag om enveiskjøring i Eventyrveien og Hasselhaugen har vært fremmet av medlemmer i vellet, og ble drøftet på årsmøtet i 2020. Omtale i lokalpressen har avdekket usikkerhet rundt hvorvidt eksisterende veibredde er tilstrekkelig for enveiskjøring

Etter søknad har Blindern vel finansiert måling av T-banestøy, etter vedvarende støyplager blant beboere i Tyrihansveien, særlig fra et skjøte i skinnegangen. Utslagene antas å variere, men målingen påviste ikke helseskadelige nivåer.

Parker og plasser

Initiativet til å oppgradere John Colletts plass ble i sin tid tatt av Blindern vel, i forbindelse med at ansvaret for visse offentlige parker ble overført fra park- og idrettsvesenet til bydelene. Plassen er nå ferdig oppgradert.

Styret har nylig igangsatt undersøkelser med sikte på å få oppgradert en gjengrodd mindre park langs Eventyrveien (mellom nr. 28 og 36). Styret har også bedt bydelen om forbedring av dekket på Arvid Storsveens plass, av hensyn til boule-laget Abels kule, og vil følge opp overfor kommunen med henblikk på mulig sprøyting av skøyteis neste vinter.

Get tv og internett

Etter lengre tids dialog med GET/Telia har Blindern Vel mottatt oppdatert tilbud til vellets medlemmer. Nytt tilbud blir presentert på årsmøtet, og på websiden.

Planprogram for omregulering av NRK-tomten på Marienlyst

I samarbeid med Marienlyst og Fagerborg vel, FAU Marienlyst og Frigg har Blindern vel jobbet for en endring av planprogrammet for NRK-tomten på Marienlyst. Bakgrunnen er bl.a. et ønske om at det planlegges for en stor flerbrukshall nær Marienlyst skole, og at byggehøydene i nord reduseres. Et privat forslag fremmet i bystyret av H, V, Rødt, FrP, FNB og KrF, som skal behandles i løpet av våren, legger opp til en slik endring. Forslagstillerne har flertall i bystyret.

Ny webside

Styret har inngikk høsten 2020 avtale med ny leverandør av webside og relaterte servertjenester. Bakgrunnen for å inngå ny avtale er dels å forenkle publisering av saker ved å gjøre publisering håndterbart for alle i styret, og dels å gjøre vellet mindre avhengig av ett styremedlems eksisterende servertilgang. Webside på ny server er under implementering.

-------------

Årsmelding 2019

Økonomi og medlemsutvikling

Blindern Vel hadde ved utgangen av 2019 122 betalende medlemmer, mot 131 ved utgangen av 2018. Velet har stabil økonomi. Inntektene kommer i all hovedsak fra medlemskontingenten, mens brorparten av utgiftene er bidrag til og distribusjon av Hagebybladet på Blindern. Utdelingen gjøres av Ullevåll IL Bandy på oppdrag for Blindern Vel.
Styret i Blindern Vel har i 2019 betsått av Henrik Weisser (leder), Svein Ivar Mossige (kasserer), Nicolay Vold, Jo C. Bruusgaard, Agnes Lyche Melvær, Magnus Ormåsen og Pål N. Andersen.


Fortau i Prestegårdsveien mellom John Colletts plass og Arvid Storsveens plass

Blindern Vel har lenge jobbet for at det skal etableres et fortau på nordsiden av Prestegårdsveien som binder sammen John Colletts plass og Arvid Storsveens plass. Bymiljøetaten har vedtatt å etablere ensidig (oppover) sykkelfelt på sørsiden av Prestegårdsveien. I den forbindelse ønsker de å fjerne beboerparkering i Prestegårdsveien. BV er imot at beboerparkeringen fjernes, men dette åpner for at fortauet på nordsiden av Prestegårdsveien kan etableres fra John Collets plass ned til Hasselhaugveien. Samtidig med etableringen av sykkelfelt i hele Prestegårdsveien og fortau ned til Hasselhaugveien, vil Bymiljøetaten flytte gangfeltet i Prestegårdsveien til oppsiden av Hasselhaugveien og erstatte minihumpene med fartshumper i full bredde. Blindern Vel tror tiltakene vil redusere farten i Prestegårdsveien og øke sikkerheten for myke trafikkanter.


Planprogram for omregulering av NRK-tomten på Marienlyst

Blindern Vel leverte 25. mars 2019 høringsinnspill i den offentlige høringen av NRKs planprogram for fremtidig ny regulering av Marienlyst. I høringssvaret påpekte velet at planprogrammet legger opp til alt for høy bebyggelse. Velet ba om at bebyggelsen avtrappes mot Blindernveien i nord, av hensyn til Nedre Blindern gård og omkringliggende lav småhusbebyggelse. Velet pekte også på bl.a. behovet for ny flerbrukshall, og ba om at det tas hensyn til skoleveien til elever som ankommer Marienlyst skole nordfra.
Blindern Vel spilte også inn velets synspunkter til bydelsutvalget i Nordre Aker bydel, både i forberedende komité og i bydelsutvalget, gjennom fremlegg i åpen halvtime. Velet fikk gehør for sitt syn, som ble godt reflektert i bydelens egen høringsuttalelse. Sammen med daværende leder og nestleder av Nordre Aker bydelsutvalg, og fungerende leder i Marienlyst og Fagerborg Vel, fikk Blindern Vels styreleder publisert en kronikk i Aftenposten 19. mars 2020 om behovet for en mindre kommersiell utnyttelse av NRK-tomten på Marienlyst enn hva forslaget til planprogram la opp til. Etter kun mindre justeringer ble planprogram for Marienlyst fastsatt i juni 2019, og det er nå gjenstand for konsekvensutredning. Velet har høsten 2019 og vinteren 2019/2020 hatt kontakt med andre berørte lokale aktører med sikte på å koordinere den lokale innsatsen for en justering av planene for NRK-tomten. Velet har også hatt møter med opposisjonspartiene i bystyret med sikte på å avdekke et mulig flertall mot den planen som nå utredes.


Get tv og internett

Blindern Vel har fortsatt dialogen med Get for å få et oppdatert og forbedret tilbud til medlemmene. Vi er i skrivende stund ikke kommet i mål med dette arbeidet, men forhåpentligvis vil Get komme med et forbedret tilbud før sommeren.

-----------

Årsmelding 2018

Økonomi og medlemsutvikling

Blindern Vel hadde ved utgangen av 2018 131 betalende medlemmer, mot 136 ved utgangen av 2017 og 127 året før. Vellet har stabil økonomi. Inntektene kommer i all hovedsak fra medlemskontingenten, mens brorparten av utgiftene er bidrag til og distribusjon av Hagebybladet på Blindern. Utdelingen gjøres av Ullevål IL Bandy på oppdrag for Blindern Vel.

Styret i Blindern Vel har i 2018 bestått av Henrik Weisser (leder), Svein Ivar Mossige (kasserer), Nicolay Vold, Jo C. Bruusgaard, Agnes Lyche Melvær, Magnus Ormåsen og Pål N. Andresen.

Prestegårdsveien – fortau

Blindern Vel har lenge ønsket et fortau fra John Colletts plass, langs Arvid Storsveens plass, ned til Hasselhaugveien. Vellet fikk for en tid tilbake Norconsult til å utarbeide et forslag til løsning, og dette er i løpet av 2018 blitt justert for å unngå at parkeringsplassene utenfor Niels Henrik Abels vei 2 påvirkes av forslaget. Neste steg er å ta saken opp med kommunen. På lengre sikt mener Blindern Vel at det bør etableres fortau på vestsiden av hele Prestegårdsveien, fra John Colletts plass og ned til Blindernveien.

NRKs planforslag for utbygging av Marienlyst

NRK sendte 7. februar 2019 ut på offentlig høring et planforslag med sikte på regulering av NRK‐tomten på Marienlyst for ny bebyggelse. De mest berørte boligene ble orientert skriftlig, i tillegg til at informasjon ble lagt ut på nettsidene.
Basert på innkomne innspill leverte Blindern Vel en høringsuttalelse i saken 21. mars. I høringssvaret har vellet påpekt at planforslaget legger opp til for høy bebyggelse. Vellet ber om at bebyggelsen avtrappes mot Blindernveien i nord, av hensyn til Nedre Blindern gård og omkringliggende lav småhusbebyggelse. Blindern Vel har også pekt på behovet for vesentlig nedskalering av felt 4 og høyblokken på Halvor Blinderns plass, støtte til ny flerbrukshall, bilfrie gater uten gjennomkjøring til Suhms gate, og foreslått at tilgang med bil til nye boliger skjer fra underjordisk garasjeanlegg. Blindern Vel har bedt om at det tas hensyn til skoleveien til elever som ankommer Marienlyst skole nordfra, og at atkomst til nye boliger med bil legges fra Suhms gate. Foruten eget høringssvar har Blindern Vel bidratt med informasjon til bydelsutvalget i Nordre Aker.

Studentboliger i Blindernveien 6

Rammesøknad for oppføring av studentboliger i Blindernveien 6 er godkjent av Plan—og bygningsetaten. Styret vurderer muligheten for påvirkning i denne fasen av prosjektet å være begrenset.

Trafikk i Blindernveien / Prestegårdsveien

I løpet av 2018 ble følgende tiltak gjennomført, som hadde blitt varslet av Bymiljøetaten: Reduksjon av fartsgrense i Blindernveien på kveldstid og i helgene; fra 50 km/t til 40 km/t (30 km/t på dagtid), etablering av ny fartsdump i Prestegårdsveien.

Kulturhus i Kinobygget?

Kinobygget, Vestgrensa 2, ble i fjor kjøpt opp av eiendomsinvestorene Gundersen og Traaset. De nye eierne var i dialog med foreningen Colletts Kulturhus som jobber for at det skal etableres et kulturhus i Kinobygget. Foreningen arrangerte en kulturkveld i kinosalen 22. november, med musikk, dans og miniforedrag. Blindern Vel støttet opp om arrangementet, i likhet med andre Velforeninger i området. Det viste seg senere at gårdeierne hadde sendt søknad om omregulering av Kinobyggets 2. og 3. etg til student/hybelleiligheter.

Foreningen Colletts Kulturhus inviterte til debatten «Kulturhus eller hybelhus» på seniorsenteret i januar i år, der bydelspolitikere fra flere partier var representert. Blindern Vel la frem en egen uttalelse på møtet, med støtte til at bygget bør brukes til kulturformål (se under).
Det er få forsamlingslokaler og kulturarenaer i vårt område av bydelen og Blindern Vel mener nabolagets behov for en slik arena bør veie tungt i den videre prosessen med utviklingen av Kinobygget på John Colletts plass. Vestgrensa 2 ble bygget som forsamlingshus for beboere i Ullevål Hageby. Opp gjennom byggets historie har det store lokalet i byggets 2. etasje, også kjent som kinoen, rommet ulike aktiviteter av betydning for nærmiljøet. Inntil nylig har også loftsetasjen i bygget huset en privat drevet fritidsklubb av stor betydning for barn og unge i vårt område. Blindern Vel tar ikke stilling til hva som er en fornuftig driftsmodell for kinoen, vi mener imidlertid at kinoen bør forbli et forsamlingslokale og at en driftsmodell må søkes innenfor en slik ramme.

Livsvitenskapsbygget

Fredag 8. februar markerte statsminister Erna Solberg starten på byggingen av Livsvitenskapsbygget. Oppstartdato for byggearbeider er 01.04.2019. Frem til sommeren vil dette først og fremst innebære gravearbeider, samt omlegging av overvannskulvert. Fra 01.08.2019 vil grunnarbeidene starte, hvor spunting og pelefundamentering er de prosessene som vil innebære mest støy i nabolaget. Statsbygg vil benytte seg av vibrasjonsspunting i stedet for fall‐lodd, noe som vil redusere støyen betraktelig. Pelene vil heller ikke drives ned i grunnen, men bores, også dette vil redusere støyen i området i forhold til neddriving med lodd. Anleggsarbeidene vil foregå i tidsrommet 07:00‐19:00.

Ikke studentboliger i Trimveien 4

SiOs planer om å bygge nærmere 500 studentboliger på fotballbanen ved Domus Athletica har skapt mange reaksjoner og innsigelser fra mange i området, inkludert Blindern vel. Etter mye om og men trakk SiO forslaget i oktober 2018. Saken var imidlertid da allerede sendt til behandling i bystyret, som da avviste saken endelig den 14. november 2018.

Get bredbånd og TV

Det er nå 5 år siden Blindern Vel fikk Get til å bygge ut fibernettet i vårt område, og det er nå ca 200 abonnenter knyttet til utbyggingen. Vellet har derfor gått i dialog med Get for å få et bedre tilbud, både med hensyn på bredbåndskapasitet og ‐pris. Stadig flere bruker kun bredbånd, og vi ønsker at tilbudet i større grad reflekterer dette. Vi håper å kunne presentere et oppdatert tilbud på årsmøtet, eventuelt sende ut dette til beboerne i etterkant.

-----------

Årsmøte 2017

Økonomi og medlemsutviklilng
Blindern Vel hadde ved utgangen av 2017 136 betalende medlemmer, mot 127 ved utgangen av 2016 og 142 året før. Vellet har en stabil økonomi, inntektene kommer i all hovedsak fra medlemskontingenten, mens brorparten av utgiftene er bidrag til og distribusjon av Hagebybladet (som utføres av Ullevål IL Bandy).

Styret har bestått av Agnes Lyche Melvær (leder), Svein Ivar Mossige (kasserer), Nicolay Vold, Jo C. Bruusgaard, inge Mysen, Henrik Weisser, Magnus Ormåsenog og Pål N. Andresen.

Blindernveien 6
Planene til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) om studentboligtårn i Blindernveien 6 har vært kjent siden 2014. Innvendingene fra Blindern Vel har vært mange, og disse har vært spilt inn gjennom ulike høringsprosesser i løpet av planprosessen. I likhet med Marienlyst Vel og FAU Marienlyst har Blindern Vel bl.a. ment at det planlagte bygget blir altfor dominerende, og at planene i for liten grad hensyntar interessene til barn og unge i området. Blindern Vel har i høringsrunder mot slutten av planprosessen fokusert på at SiOs planer ikke ivaretar hensynet til trygg skolevei og Grønn rute. Mens SiO ønsket å legge Grønn rute i en rettvinklet omvei rundt planområdet, ba Blindern Vel og andre lokale aktører om at Grønn Rute ble regulert gjennom tomten, langs dens trerike sør-østlige grensen, i tråd med hvordan turstien som Grønn rute springer ut av tradisjonelt har gått.

I forbindelse med politisk behandling av SiOs planforslag ble disse argumentene fremført overfor byutviklingskomiteen under dens befaring på tomten 8. november, og i en deputas- jon til samme komité 27. november.

Ny reguleringsplan for Blindernveien 6 ble vedtatt i bystyret 21. Desember. Etter Blindern Vels innspill til byutviklingskomiteen fremmet Rødt forslag om å sende saken tilbake til Byrå- det med beskjed om å legge Grønn rute bak studentboligene. Rødt sitt forslag ble nedstemt, men et flertall (A,H,MDG,V,FrP) vedtok visse tillegg for å imøtekomme lokale ønsker uten å forsinke prosessen: 1) reguleringsplanen endres slik at “sti rundt bygningen i øst” inkluderes i utomhusplanen, 2) det skal males opp fotgjengerfelt over Blindernveien der grønn rute slut- ter, og 3) byrådet bes opprette “dialog med velforeningene i Blindernveien og FAU på Ma- rienlyst skole for å sikre gode trafikale forhold for skoleelever og andre”.

Under hele planprosessen har oppfatningen lokalt vært at Plan- og bygningsetaten (PBE) har vært uforholdsmessig sterkt opptatt av å imøtekomme SiOs ønsker og behov, til fortrengsel for interessene til barn og unge i området. Først under politisk behandling var det gehør for argumentene fra lokalt hold, ref. tilføyelsene fra Byutviklingskomiteens flertall. Det etterlatte inntrykket er at barn og unges interesser vektes tyngre på politisk nivå enn i PBE, men at det er utstrakt vegring hos politikerne mot å sende planforslag tilbake for omarbeidelse når et forslag er kommet så langt som til politisk behandling. For fremtidig arbeid med plansaker kan derfor en alternativ strategi være å involvere politisk nivå tidlig i prosessen, til tross for hva systemet med høringsinnspill til PBE legger opp til. Marienlyst Vel, som har fokusert særlig på barns medvirkning i planprosessen, hevder at planarbeidet i denne saken bryter med rikspolitiske retningslinjer, og har klaget bystyrets vedtak inn for fylkesmannen i Oslo og Akershus. Når en nærmere begrunnelse for denne klagen foreligger, vil Blindern Vel vurdere å støtte/tiltre klagen.

Ny barnehage i Hasselhaugveien

I enden av Hasselhaugveien, på nedsiden av kirken, ønsker Omsorgsbygg å bygge en 3 avde- lings barnehage. Dette prosjektet var opprinnelig skrinlagt, men er nå igangsatt. Blindern Vel har tidligere jobbet for vern av Vestre Aker skogen, og vært imot bygging av barnehagen dersom dette medførte en betydelig opparbeidelse av Hasselhaugveien på bekostning av hagene langs veien. Nå er barnehagetomten allerede ryddet/rasert og Plan- og bygningse- taten har uttalt at de mest sannsynlig ikke vil kreve en opparbeidelse av Hasselhaugveien dersom barnehagen blir bygget. Blindern Vel har derfor ikke engasjert seg ytterligere i denne saken.

Trafikktiltak i Prestegårdsveien og Blindernveien
I fellesskap med FAU Marienlyst sendte Blindern Vel i september 2017 brev til byråd for sam- ferdsel med forslag til tiltak for forbedring av trafikale forhold i nærheten av skolen. Bakg- runnen var et utvalgsarbeid initiert av FAU året før. Svar ble mottatt 21. Desember, hvor det ble varslet flere tiltak i vårt område: 1) 30-sone og flere fartsdumper i Prestegårdsveien, 2) fartsgrense 40/30 km/t (mot dagens 50/30) og opphøyd gangfelt i Blindernveien (permanent fartsgrense 30 km/t er til vurdering).

I forbindelse med politisk behandling av reguleringsplan for Blindernveien 6 (se annen sak) er det politisk vedtatt at det skal “males opp” fotgjengerfelt over Blindernveien ved utløpet av Grønn rute.

Trikk ring 2
Byrådet har bedt om at trikkelinje mellom Majorstuen og Carl Berner på/langs ring 2 utredes. P.t. er alternative modeller til vurdering, hvorav en eller flere vil bli lagt ut til offentlig høring. Høringen skulle opprinnelig funnet sted høsten 2017, men er utsatt. For Blindern Vel vil et aktuelt innspill være at det sikres en bedre mulighet enn i dag for å svinge til venstre i krys- set Sognsveien/Kirkeveien når man kommer fra Ullevål, da dette antas å redusere trafikkork i Sognsveien vesentlig.

Ny eier av Kinobygget
Vestgrensa 2 og 4 ble lagt ut for salg i høst. Det ble klart i januar at det er eiendomsinvestor Pål Georg Gundersen som har kjøpt bygningene. Salgsprosessen pågikk i noen måneder og flere interessenter har vært på banen. Agnes og Magnus fra styret i Blindern Vel er med i en arbeidsgruppe for kulturhus i Kinobygget, Vestgrensa 2, og vil i den anledning å gå i dialog med ny eier. Styret følger saken videre og kommer med informasjon om planene for bygget når dette er avklart.

Studentboliger i Trimveien
SiOs planer for bygging av studentboliger i Trimveien 4 (idrettsbanen ved Domus Athletica) innebærer en omregulering av Trimveien 4 fra idrettsformål til boligformål (studentboliger). SiO ønsket å bygge 6 blokker med ca. 500 studentboliger på dagens 11érbane og erstatte denne med en 7’erbane i Vestgrensa. De trosser dermed kravet om erstatningsarelaer, ved- tatt i Kommuneplanen «Oslo mot 2030». Dette er altså ikke avgjort, og Blindern Vel følger saken!